Adatvédelmi Szabályzat

A hellobusz.hu weboldal üzemeltetője - Airship Consulting Kft (továbbiakban: hellobusz.hu), 6000 Kecskemét, Körtefa u. 37/B e-mail: hellobusziroda@gmail.com , adószám: 27985065-2-03, cgj.: 03-09-133866 kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ezért az érintettek által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betartva, az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli és tartja nyilván.

A jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak.

Az adatkezelést végző neve, elérhetősége: Airship Consulting Kft  -  Molnár László

Székhelye: 6000 Kecskemét, Körtefa u 37/B,    asz: 27985065-2-03, e-mail: hellobusziroda@gmail.com (a továbbiakban: "adatkezelő")

Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban: Airship Consulting Kft  -  Molnár László

Székhelye: 6000 Kecskemét, Körtefa u 37/B asz: 27985065-2-03, e-mail: hellobusziroda@gmail.com 

Az adatfeldolgozást végző neve, elérhetősége: Airship Consulting Kft  -  Molnár László

Székhelye: 6000 Kecskemét, Körtefa u 37/B asz: 27985065-2-03 , e-mail: hellobusziroda@gmail.com

Az adatkezelés célja: szolgáltatás igénybevételének biztosítása, számlázás, érintett azonosítása, szolgáltatás teljesítése adatkezelő szerződéses partnerei szolgáltatásának igénybe vételével.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az érintettek önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, céges adatok (cégnév, székhely, adószám stb.)

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg az érintett az adatok törlését nem kéri.

Az adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára - kizárólag ajánlatkérés, vagy megbízás továbbítása céljából- az érintett kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintettek a személyes adatok törlését az adatkezelő elérhetőségein bármikor, írásban kérhetik.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő nem felel az adatkezelési szabályzat szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szabályzat teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólag: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, egyéb büntetőjogi intézkedések, stb.

Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. (1959. évi IV. törvény) tartalmazza, ennek keretében az érintett a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordulhat.

Jogorvoslati hatóságok elérhetőségei:
Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is indítható peres eljárás. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Jelen nyilatkozat a Szolgáltatási Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban, valamint a regisztrációkor megjelölt személyes adatait kezelje. Az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait az adatkezelő más szervezetek (a szolgáltatás teljesítésében közreműködő szállító cégek) részére továbbítsa. Az érintett bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag érintett felelős.

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat harmadik személy számára - az előző bekezdésben foglaltakon túlmenően - kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben az érintett személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről az érintettet haladéktalanul e-mailben értesíti.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást: hellobusziroda@gmail.com

Hatályos: 2020.04.01-től visszavonásig